Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2021

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 4. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 2. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
 4. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych,
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bychawa za rok 2020.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 10. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
 4. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja rewizyjna – 31 maja 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.30

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bychawa za rok 2020.
 2. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.