Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 13.15
Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  c) udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej o statusie gminy partnerskiej, położonej na terenie Ukrainy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja rewizyjna – 27 maja 2022 r. (piątek) godz. 8.30
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bychawa za rok 2021.
 2. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.