Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 4 maja 2022 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017 – 2023,
 3. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 4. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 2. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 4 maja 2022 r. (środa) godz. 12.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
 3. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2625/1 położona przy ul. Polnej w Miejscowości Bychawa,
 4. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bychawa na lata 2022-2026,
 5. wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Bychawa,
 6. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bychawa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 4 maja 2022 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
 3. diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Bychawie,
 4. zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.