Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2023

image_pdfimage_print

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
  f) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 31 maja 2023 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy –31 maja 2023 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zasad sprawowania pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 31 maja 2023 r. (środa) godz. 14.30

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.