Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj

image_pdfimage_print

21 maja 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do oświaty

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa, logopedy.
2. Sprawy bieżące.

 

23 maja 2013r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości.
2. Analiza stanu dróg gminnych.
3. Sprawy bieżące.

 

23 maja 2013r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2. Sprawy bieżące.

 

23 maja 2013r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.