Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2017

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

22 marca 2017 r. (środa) godz. 1315 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023.

2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

3. Sprawy bieżące.

 

22 marca 2017 r. (środa)godz. 1415 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,

b) uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2. Sprawy bieżące.

 

23 marca 2017 r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia oraz komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023,

b) zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Bychawa,

c) zmieniającego uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bychawa,

d) nieodpłatnego przekazania nieruchomości od Gminy Bychawa na rzecz Powiatu Lubelskiego,

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

k) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 388 położona w miejscowości Urszulin – w obrębie nr 25 – Urszulin oraz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 1470, 2598 i 2605 położone w miejscowości Bychawa – w obrębie – nr 1 – Bychawa Miasto,

l) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2017 roku.

2. Sprawy bieżące.

 

23 marca 2017 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki
w budżecie gminy na rok 2018,

b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń