Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2018

22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 14.15 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych,
b) ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie:
a) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa.
3. Sprawy bieżące.

27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Bychawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
b) podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2018.
3. Informacja na temat funkcjonowania GZB.
4. Sprawy bieżące.

27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1320, 260 i 2606 położone w miejscowości Bychawa- w obrębie -nr 1- Bychawa Miasto,
b) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2297 L od drogi 2287 L Zaraszów – Kąty – Wysokie w miejscowości Zaraszów gmina Bychawa,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie, gmina Bychawa,
f) zmiany uchwały Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
2. Sprawy bieżące.

27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2019,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
2. Sprawy bieżące.

27 marca 2018 r. (wtorek) godz. 14.45 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2018 roku.
2. Sprawy bieżące.