Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/1 położonej w miejscowości Gałęzów-Kolonia Pierwsza gmina Bychawa obręb nr 7 – Gałęzów-Kolonia Pierwsza,
  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
  d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  g) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  h) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”,
  i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2019 roku,
  j) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 marca 2019 r. (środa) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
  c) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bychawa.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 28 marca 2019 r. (czwartek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych,
  b) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej- 28 marca 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  b) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów- 28 marca 2019 r. (czwartek) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2020,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
  d) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.