Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2015

  • 28 października 2015 r. (środa) godz. 10.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy,
b) zgłoszenia kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu,
c) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
2. Sprawy bieżące.

  • 28 października 2015 r. (środa) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
3. Sprawy bieżące.

  • 28 października 2015 r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

  • 28 października 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa (SP ZOZ, SANUS)
2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
3. Sprawy bieżące.

  • 28 października 2015 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. 11 Listopada – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 635/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
b) ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Bychawa,
c) powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,
d) realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków – Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,
e) wspólnej realizacji z Powiatem Lubelskim zadania pn.: „Budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie ( drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.
2. Sprawy bieżące.

  • 29 października 2015 r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
– zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Założenia do projektu budżetu gminy na rok 2016.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń