Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2016

image_pdfimage_print

26 października 2016r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

2. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

3. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.

4. Sprawy bieżące.

 

27 października 2016 r. (czwartek)  godz.  1200  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Współpraca z gminą partnerską.

3. Sprawy bieżące.

 

27 października 2016 r. (czwartek)  godz.  1230  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

2. Sprawy bieżące.

 

27 października  2016 r. (czwartek) godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2017 rok,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

2. Założenia do projektu budżetu na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.