Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik

image_pdfimage_print

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 24 października 2022 r. (poniedziałek) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Petycja w sprawie Młodzieżowej Rady.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 26 października 2022 r. (środa) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 26 października 2022 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 października 2022 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 651, 655/3 i 655/10 położone w Bychawie przy ul. Polnej oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 89 położona w Bychawie przy ul. Podzamcze,
  c) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 26 października 2022 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.