Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2017

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

 

16 sierpnia 2017 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Bychawa.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące.

 

 

16 sierpnia 2017 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące.

 

17 sierpnia 2017 r. (czwartek) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie, gmina Bychawa.
2. Perspektywy funkcjonowania strzelnicy w Podzamczu.
3. Aranżacja parku miejskiego przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego- propozycje rozwiązań.
4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2017 r.
5. Sprawy bieżące

 

17 sierpnia 2017 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Bychawa,
b) regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące.

 

17 sierpnia 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Bychawie,
b) diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
c) zmieniającego uchwałę w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
f) zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2017 r.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń