Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2018

29 sierpnia 2018 r. (środa) godz. 9.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego- objazd szkół.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2018 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Spawy bieżące.

30 sierpnia 2018 r. (czwartek) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
b) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Wola Gałęzowska Kolonia i Wola Gałęzowska,
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2018 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Spawy bieżące.

30 sierpnia 2018 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bychawa.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2018 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące.

30 sierpnia 2018 r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 444, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska- w obrębie- nr 30- Wola Gałęzowska,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2018 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące

30 sierpnia 2018 r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2018 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące.