Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw budżetu i finansów- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 8.15- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  3. udzielenia przez Gminę Bychawa Pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 11.00 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Sprawy bieżące.