Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2020

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 2 września 2020 r. (środa) godz. 10.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 2 września 2020 r. (środa) godz. 11.15
Porządek posiedzenia:

 1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 2 września 2020 r. (środa) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa- w granicach administracyjnych,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości niezabudowanej na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa,
  i) obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 144 i działka nr 1479 położonych w miejscowości Bychawa gmina Bychawa,
  j) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 2 września 2020 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bychawa za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 roku.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.