Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

28 stycznia 2013r. (poniedziałek) godz. 14.30
posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy,
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2013.
3. Sprawy bieżące.

29 stycznia 2013r. (wtorek) godz. 13.00
posiedzenie Komisji do spraw komunikacji
społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2013.
3. Sprawy bieżące.

29 stycznia 2013r. (wtorek) godz. 14.00
posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej,
bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2013. 4. Sprawy bieżące.

 

31 stycznia 2013r. (czwartek) godz. 13.30
posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych,
rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska gm. Bychawa w trybie bezprzetargowym na rzecz kościoła na cele działalności sakralnej oraz udzielenia
bonifikaty od ustalonej ceny,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawa, ul. Grodzany, Gmina Bychawa.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2013.
3. Sprawy bieżące.

31 stycznia 2013r. (czwartek) godz. 14.00
posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2013.
3. Sprawy bieżące.