Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2014

image_pdfimage_print

28 stycznia 2014r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, Komunikacji społecznej.
2. Sprawy bieżące.

 

28 stycznia 2014r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
b) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2. Sprawy bieżące.

 

30 stycznia 2014r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
c) stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
e) stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
g) zatwierdzenia „Strategicznego planu działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 w gminie Bychawa do roku 2020”.

2. Sprawy bieżące.

 

30 stycznia 2014r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

2. Sprawy bieżące.