Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2016

7 września 2016 r. (środa) godz. 1200 posiedzenie Komisji rewizyjne

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.

2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

3. Sprawy bieżące.

 

 

7 września 2016 r. (środa) godz. 1245 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

2. Sprawy bieżące.

 

7 września 2016r. (środa) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2016-2018,

b) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie gminy Bychawa,

3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

4. Sprawy bieżące.

 

7 września 2016 r. (środa) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

2. Sprawy bieżące.

 

7 września 2016 r. (środa) godz. 1430 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Bychawa.

1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

2. Sprawy bieżące.

 

8 września 2016 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,

2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

3. Sprawy bieżące.

 

8 września 2016 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

d) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

4. Sprawy bieżące.