Harmonogram zbiórki odpadów zielonych – kontenery

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwego sposobu korzystania z pojemników (kontenerów) ustawionych na terenie miasta Bychawy przeznaczonych do zbiórki odpadów zielonych (w okresie letnim), Urząd Miejski w Bychawie informuje o zmianie systemu prowadzenia zbiórki tych odpadów.

Z uwagi na fakt, iż do kontenerów wrzucane są inne odpady niż odpady zielone, zbiórka odbywać się będzie w wyznaczone dni raz w miesiącu, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.
Przypominamy, że do pojemników (kontenerów) przeznaczonych do zbiórki ODPADÓW ZIELONYCH powinny trafiać takie odpady jak: części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp, konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu).
Informujemy, że nadal bezpłatnie można korzystać Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego jest przy ul. A. Budnego 6 A, 23-100 Bychawa
W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji
2) odpady zielone
3) przeterminowane leki
4) chemikalia
5) zużyte baterie i akumulatory
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny)
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe
8) odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu)
9) zużyte opony
10) popiół
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00.

Załącznik:

2018-05-22 harmonogram odpady zielone kontenery Bychawa kp-7-2