1

III edycja ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

1. Kto może brać udział w konkursie?

Każde sołectwo w Polsce (może być kilka z jednej
gminy), które w latach 2010-2019 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu
sołeckiego. WAŻNE jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma
środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości
zgłoszonego przedsięwzięcia.

2. Ile projektów może zgłosić
jedno sołectwo?

Z każdego sołectwa można głosić 1 projekt.

3. Których inicjatyw na
konkurs ogólnopolski nie mogą zgłaszać sołectwa?

Tych, które w 2019 roku wzięły/biorą udział w edycjach wojewódzkich. Dotyczy
to województw: mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Ponadto wykluczone są inicjatywy, które
były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w
konkursie ogólnopolskim.

4. Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy i pozostałą dokumentację
konkursu?

Wszystkie dokumenty są dostępne
na stronie internetowej www.kss.org.pl oraz serwisie www.funduszsolecki.eu

5. Jakie informacje należy zawrzeć w formularzu
zgłoszeniowym?

Formularz
zawiera konkretne pytania, na które należy odpowiedzieć rzeczowo wskazując
skalę przedsięwzięcia oraz istotę projektu odpowiadając na 5 pomocniczych
pytań. Dla przykładu zapis „wiele osób brało udział w warsztatach” jest zbyt
ogólny i trudny w ocenie. Lepiej napisać „18 osób brało udział w warsztatach”.
Inny przykład „w wyremontowanej sali wiejskiej odbywa się wiele imprez
integrujących mieszkańców”.  Lepiej
wymienić te imprezy, warsztaty czy inne aktywności nazywając je po imieniu. Stosowanie
takich ogólników obniża wartość projektu.

6. Jak prawidłowo, technicznie wypełnić wniosek?

Formularz należy pobrać z wybranej strony internetowej.
Następnie zapisać na dysku w komputerze i wypełnić treścią wyłącznie w białych
polach tabeli. Wersja komputerowa w formacie word umożliwia wpisywanie treści w
nieograniczonej ilości. Należy jednak stosować się do wskazówek zawartych w
formularzu. W punkcie „4. Opis projektu przedsięwzięcia” liczba znaków nie
powinna przekroczyć 6 tys. (sprawdzamy to w word klikając na Recenzja – ABC
statystyka wyrazów – znaki ze spacjami). Formularz podpisywany jest w
ostatecznej wersji dopiero po wydruku.

7. Kto powinien podpisać formularz zgłoszeniowy?

Gotowy i wydrukowany formularz powinien być podpisany przez sołtysa lub
członka rady sołeckiej lub Wójta/Burmistrza lub jego zastępcy wraz z
odpowiednią pieczątką. W przypadku braku pieczątek należy złożyć czytelne i
pełne podpisy.

8. Czy formularz zgłoszeniowy, zgrany na płycie w formacie word (wersja
edytowalna) musi zawierać podpisy?

Formularz
wgrywany na płytę nie musi być podpisany elektronicznie. Natomiast jego treść
musi być identyczna z tą przedstawianą w wersji papierowej. Będzie to
sprawdzane na etapie oceny formalnej.

9. Jakie dokumenty należy załączyć
obowiązkowo w wersji papierowej?

1. Wypełniony
formularz wniosku.

2. Potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez urząd gminy/urząd miasta kserokopia wniosku
sołectwa złożonego do wójta (burmistrza) w ramach funduszu sołeckiego z
inicjatywą zgłaszaną na konkurs. Bądź kilka kopii wniosków w przypadku inicjatywy
realizowanej przez 2 lub więcej lat.

3. Oświadczenie autora zdjęć –
załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Oświadczenie
wójta/burmistrza – załącznik nr 3 do regulaminu.

5.
Dokumentacja fotograficzna – do 5 zdjęć wydrukowanych jednostronnie,
pojedynczo wraz z krótkim opisem.

Dodatkowo,
nieobowiązkowo można złożyć materiały dokumentujące zrealizowany projekt np.: plany, dziennik
budowy itp…

10. Czy załączniki muszą być zatwierdzane za
zgodność z oryginałem?

Wyłącznie załącznik wymieniony w
pytaniu 9 pkt. 2 potwierdzany jest za zgodność z oryginałem.

11. Jakie dokumenty należy załączyć
obowiązkowo na płycie CD/DVD?

1. Wypełniony
formularz wniosku w formacie word tożsamy z wersją papierową.

2. Maksymalnie
10 fotografii obrazujących przebieg i realizację przedstawianej inicjatywy.

12. Jakie są wymogi odnośnie wgrywanych na płytę zdjęć?

Format JPG. Rozmiar minimum 2 MB na
jedną fotografię. Jeżeli jest to możliwe, zdjęcia powinny
przedstawiać stan przed, w trakcie i po realizacji projektu, aby zobrazować
zarówno owoce jak i potrzebę mieszkańców, którzy licznie zaangażowali się w
prace a następnie korzystają z dóbr i nowych możliwości jakie daje im przeprowadzenie
projektu z funduszu sołeckiego.

W przypadku braku tak szerokiej dokumentacji fotograficznej i słabej
jakości zdjęć prosimy załączyć to co Państwo posiadają. Nie chcemy eliminować z
konkursu żadnej inicjatywy chociaż przyznajemy, że późniejsza promocja poprzez
obraz będzie utrudniona.

13. Kiedy przewidywane jest
rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie zwycięzców?

Rozstrzygnięcie
konkursu planowane jest podczas organizowanej Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej z okazji Dnia Sołtysa w dniu 21 marca 2020 r. w Otrębusach na
Mazowszu.

14. Jakich nagród można się
spodziewać?

I miejsce –
nagroda główna: statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i nagroda finansowa  dla sołectwa

II miejsce – dyplom i nagroda finansowa dla
sołectwa

III miejsce – dyplom i nagroda finansowa dla
sołectwa

Organizator nie wyklucza przyznania
pozostałym sołectwom wyróżnień i wręczenia upominków bądź nagród pieniężnych wszystkim
laureatom finału ogólnopolskiego.

15. Czy można odwołać się od decyzji komisji konkursowej?

W przypadku gdy projekt nie spełnia kryteriów formalnych lub
zawiera braki formalne dopuszcza się możliwość
uzupełnienia projektu na wezwanie organizatora konkursu w terminie 3 dni
roboczych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia.

Natomiast
w kwestii merytorycznej
oceny, odwołanie nie przysługuje.

16. Gdzie należy złożyć dokumentację na
konkurs?

Dokumentację należy przesłać pocztą tradycyjną na
adres:

Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

Można również dostarczyć
ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

17. Do kiedy można składać dokumenty na konkurs? Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa13 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego. Tak więc dokumenty należy wysłać najpóźniej 13 stycznia).

Załączniki: