III sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 26 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że III sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 czerwca (środa) 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie interpelacji.
4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
5. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bychawy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
b) Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Bychawa,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bychawie,
d) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie,
e) wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie,
f) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
g) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
9. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2024 r.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sobaszek


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – KLIKNIJ TUTAJ!

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Bychawa za rok 2023 KLIKNIJ TUTAJ!