Informacja Burmistrza Bychawy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OSSO. 524.2.2018      Bychawa, dnia 1 marca 2018 r.

WYNIKI otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W dniu 1 marca 2018 r. Komisja konkursowa dokonała oceny jednej oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rekomendację komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub sportowy:

  1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania – 95 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej”.

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniona oferta pod względem formalnym była poprawna, w ocenie merytorycznej otrzymała 65 punktów i więcej, w związku z powyższym Komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadanie do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

/-/ Jolanta Cajzer

Przewodnicząca  Komisji konkursowej

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1235992