Informacja na temat projektu „Aktywni w pracy” skierowanego do Osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Aktywni na rynku pracy„. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
  • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
  • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
  • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).
  • Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).
  • Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
  • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę): 

Projektowanie stron www, 
Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
Opiekun osób starszych, 
Kadry i płace, 
Sprzedaż internetowa.

§ Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)

§ 3-miesięczne płatne staże zawodowe.PONADTO  ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;

•   stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;

•   zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)

•   materiały szkoleniowe (skrypty);

•   catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

•   ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  
pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane bezpłatnym wsparciem, oferowanym w ramach projektu. Prosimy również o wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych osób załączonych do pisma ulotek informacyjnych oraz plakatów.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu „Aktywni na rynku pracy”