Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 18a ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Powodem unieważnienia jest niespełnienie przez oferenta warunku realizacji zadania wymienionego w ogłoszeniu, tj. cz. IV, pkt 2., lit. d „zapewnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania na poziomie 50%”.

Bychawa, 28.03.2017 r.  

Plik: