Informacja o złożeniu oferty „Organizacja spotkania integracyjnego Między Pokoleniami”

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Organizacja spotkań integracyjnych, krzewienie i rozwój dziedzictwa narodowego. Przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu. „Organizacja spotkania integracyjnego Między Pokoleniami” w okresie od 23.04.2018 r. – 16.05.2018 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Oddziałałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 Burmistrz Bychawy

 Janusz Urban