Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Drukuj artykuł

projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z:

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);
 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2019 r., poz. 1295);
 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718).

Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii został zawarty w uchwale nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od 20 lipca 2022 roku do 9 września 2022 roku w następujących formach:

 • w formie spotkania informacyjno-konsultacyjnego, które odbyło się w Sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie dnia 20.07.2022 roku;
 • pisemnej – poprzez przesłanie pism/ wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które zostały wymienione powyżej w podmiotach konsultacji społecznych (rozdział 3);
 • zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej – uwagi i opinie do projektu można było składać z zastosowaniem dedykowanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii, w następujący sposób:
  • poprzez złożenie pisemnych formularzy w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa;
  • poprzez przesłanie pisemnych formularzy na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie: ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa;
  • poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: https: //forms.gle/ySR83E8vmL2Bob7X6;
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Bychawie mwnvu68515/Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@bychawa.pl
  • zbierania projektów przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030 realizowanych przez innych interesariuszy niż Gmina, w szczególności poprzez przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Projekty przedsięwzięć można było zgłaszać z zastosowaniem dedykowanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii, w następujący sposób:
  • poprzez złożenie pisemnych formularzy w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa;
  • poprzez przesłanie pisemnych formularzy na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa;
   • poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/qi1Gp6XT2RoVVURXA
   • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Bychawie mwnvu68515/Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu),
   • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@bychawa.pl

W dniu 03.08.2022 r. wysłano pisma o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych do ościennych gmin. W dniu 04.08.2022 r. do publicznej wiadomości przekazano projekt Strategii rozwoju Gminy Bychawa. O rozpoczęciu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie,
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie Gminy,
 • na stronie internetowej Gminy: https://bychawa.pl/
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/?id=6

Dnia 20 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z kluczowymi interesariuszami opracowywanej Strategii. Spotkanie miało miejsce w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Program spotkania obejmował:

 • Powitanie uczestników spotkania.
 • Prezentację multimedialną na temat stanu prac nad dokumentem Strategii i przedstawienia wypracowanych: wizji i misji rozwoju, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań i modelu przestrzennego.
 • Dyskusję na temat możliwych kierunków rozwoju Gminy Bychawa i możliwość zgłaszania własnych pomysłów i propozycji przedsięwzięć do dokumentu Strategii.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Bychawa, pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, Radni Rady Gminy Bychawa, przedsiębiorcy i członkowie formalnych i nieformalnych stowarzyszeń. W spotkaniu wzięło udział 19 osób.

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnego projektu przedsięwzięcia.

Do dokumentu Strategii wpłynęły 2 formularze do składania uwag: 1 zgłoszony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 1 wypełniony przez pracownika Urzędu Miejskiego w Bychawie. Ich treść oraz odniesienie się i sposób wykorzystania uwagi zostały omówione w tabeli poniżej.

Treść informacji (uwagi/ wniosku)ZgłaszającyData zgłoszeniaOdniesienie się i sposób wykorzystania uwagi, wyjaśnienie
Propozycja zmiany brzmienia zapisu kierunku działań:Projekty w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie kanalizacja sieciowa nie jest uzasadniona ekonomicznie” na: Projekty w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (z wyjątkiem oczyszczalni z drenażem rozsączającym) na obszarach, gdzie kanalizacja sieciowa nie jest uzasadniona ekonomicznie”. Str. 51Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie10 sierpnia 2022Uwzględniono częściowo. Nadano brzmienie: „Projekty w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na obszarach, gdzie kanalizacja sieciowa nie jest uzasadniona ekonomicznie”.
Propozycja zmiany tytułu oraz zakresu przedsięwzięcia w zakresie celu strategicznego nr 2 z: Uregulowanie cieku wodnego „Kacze Doły” w miejscowości Wandzin” na: „Utrzymanie naturalnego charakteru cieku wodnego „Kacze Doły” w miejscowości Wandzin”. Str. 55Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie10 sierpnia 2022    Uwaga została uwzględniona w dokumencie Strategii
Propozycja dopisania kierunku działań do celu strategicznego 3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz oferty turystycznej w oparciu o lokalne produkty i usługi (str. 57): – ochrona wybranych obiektów (źródeł), uporządkowanie otoczenia itp. – zaprojektowanie i wytyczenie szlaku rowerowego łączącego najciekawsze obiekty (we współpracy z gminami ościennymi) oraz budowa potencjału turystycznego gminy w oparciu o te obiektyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie10 sierpnia 2022Uwaga nie została uwzględniona. Kierunek działań zawierający wskazane elementy znajduje się pod celem 2.2: „Projekty i przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania/ modernizacji/ ochrony obszarów naturalnych cieków wodnych oraz ich źródeł” – nie ma potrzeby powtarzania kierunku działań w celu 3.1. Szlak rowerowy stworzony we współpracy z gminami ościennymi już istnieje i funkcjonuje.
Propozycja zmniejszenia liczby wskaźników ze względu na niemożliwy lub skomplikowany sposób późniejszej ich weryfikacji. Usunięcie wskaźników: Wydatki majątkowe inwestycyjne powiatu w ramach Działu 600 – Transport i łączność (mln zł) – str. 109Liczba uczestników dodatkowych zajęć edukacyjnych (os.) – str. 109Liczba projektów w zakresie budowy/remontu/modernizacji infrastruktury służącej do rozwoju usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (szt.) -str. 109 Liczba projektów w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy budynków na mieszkania komunalne i socjalne (szt.) Powierzchnia odnowionych/zrewitalizowanych przestrzeni publicznych (ha) – str. 109Liczba miejscowości, w których dokonano inwestycji z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania klęskom żywiołowym (szt.) – str. 109Liczba wspartych inicjatyw chroniących środowisko lądowe i wodne (szt.) str. 110Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych i rekreacji str. 110Korzystający z instalacji w % ogółu ludności – kanalizacja (%) – str. 110Liczba obiektów poddanych termomodernizacji (szt.) str. 110Liczba zrealizowanych projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży (szt.) – str.110Długość utworzonych/ zmodernizowanych szlaków pieszych, rowerowych, konnych (m) – str 111Liczba gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną (szt.) – str. 111Liczba zrealizowanych kursów i szkoleń z zakresu tematyki rolnictwa i pozyskiwania funduszy unijnych – str 111Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (osoba) – str 111Liczba przedsiębiorców korzystających z nowej oferty inwestycyjnej gminy (podmiot) – str 111Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa  (szt.) – str. 112Liczba osób biorących udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim (szt.) – str. 112Liczba akcji promocyjnych skierowanych do określonych grup odbiorców (z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi marketingowych); (szt.) – str. 112Liczba podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze wsparcia gminy (szt.) – str. 112Pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie9 września 2022Uwaga została uwzględniona w dokumencie Strategii
Modyfikacja brzmienia wskaźnika: Liczba mieszkań z zasobu gminnego objętych działaniami dostosowawczymi -str. 109 – zmiana na: Liczba mieszkań z zasobu gminnego.   Porady lekarskie ogółem (szt.) – str. 109 – zmiana na: Liczba udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej (szt.)   Liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych i sakralnych str. 110 – zmiana na: Liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych, sakralnych i obiektów przyrodniczych.Pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie9 września 2022Uwaga została uwzględniona w dokumencie Strategii
We wskaźniku: Wskaźnik bezrobocia – str 111 zmienić źródło danych na: dane GUSPracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie9 września 2022Uwaga została uwzględniona w dokumencie Strategii