Informacje z XI Sesji Rady Miejskiej w Bychawie

Dnia 27 października 2011 r. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie. Podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:

1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bychawa, Rada Miejska uchwaliła, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Bychawa, pozostaną one na tym samym poziomie.
2. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Piotra Ściegiennego w Bychawie,
3. zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2012-2015, które pozostawia się bez dalszego biegu,
4. stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
Radni dokonali wyboru ławnika na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Ławnikiem została Pani Regina Kloc.
5. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
6. zmian w uchwale budżetowej,

7. Rada Miejska uchwaliła stawki podatków lokalnych na roku 2012 podejmując uchwały w sprawie:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2012 rok,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
d) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

8. delegowania przedstawiciela gminy Bychawa do Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
Delegowano przedstawiciela gminy Bychawa do Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach. Jest nim Burmistrz Janusz Urban.

Ponadto Rada wysłuchała informacji przedstawionej przez Komendanta Komisariatu Policji w Bychawie Pana Zbigniewa Zaborskiego nt. „Stanu bezpieczeństwa na terenie gminy”, a także informacji o współpracy z gminą partnerską.
Radni zapoznali się z analizą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia, dokonaną przez podmioty zobowiązane do jej przeprowadzenia na podstawie tej ustawy.

informację przygotowała A. Żminda