Informacje z XII sesji Rady Miejskiej w Bychawie

Dnia 24 listopada 2011 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Bychawie. Podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały w sprawach:

1. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok
Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania dotyczące:

1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie:
a) organizacji obozu profilaktycznego z zajęciami profilaktycznymi pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b) organizacji wypoczynku letniego z zajęciami profilaktycznymi pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:
a) prowadzenia działań na rzecz promocji regionu bychawskiego oraz poszerzenie oferty kulturalnej gminy przez organizację imprez, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, przeglądów filmowych,
b) wznowienia publikacji o tematyce regionalnej.
3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie:
a) współdziałania z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej,
4) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych.
5) Działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i osób starszych.
6) Działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
2. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy,
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Bychawie przy ulicy Piłsudskiego
4. zmian w uchwale budżetowej.

Ponadto Rada wysłuchała informacji nt. funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie przedstawionej przez Panią Dyrektor Barbarę Cywińską, a także informacji o funkcjonowaniu Bychawskiego Centrum Kultury, którą zaprezentował Dyrektor BCK Pan Piotr Gęba.
Radni zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2012 rok. Osoby zainteresowane mogą się z nim zapoznać w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego w Bychawie.

A. Żminda