4. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 31 grudnia 2014

o godz. 9.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
c) w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Burmistrza Bychawy w roku 2015,
d) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2015,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
f) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Reymonta- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 613/2, 613/7, 613/8 i 612/20 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
h) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bychawa w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach,
i) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku”,
j) rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Bychawy,
k) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Bychawy,
l) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy,
m) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2015.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Pietrzak