IX sesja Rady Miejskiej w Bychawie – program

IX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 r.o godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bychawie,
b) powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2014 r.,
e) udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2014.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń