Informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 października (środa) 2019 r.

Informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 października (środa) 2019 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

b) rozpatrzenia petycji,

c) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego w Bychawie przy ul. Lubelskiej,

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2020 r.,

e) wyboru metody ustalenia opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

h) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                                       Grzegorz Szacoń