Inwestycje 2003-2005

Realizacja inwestycji gminnych w latach 2003 – 2005

 

 

 

 

Inwestycje w mieście

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 
 

2003

2004

2005

 

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Lubelskiej w Bychawie

Budowa linii kablowej o dł. 461 mb z 19 oprawami świetlnymi.

 

 

122.227,18

 

Budowa
ul. Koźmiana – III etap i IV etap

Jezdnia o dł. 64 mb, szer. 5 m; jednostronny chodnik wraz ze zjazdami na 6 posesji o łącznej pow. 111 m2

Jezdnia o dł. 102 mb, chodnik – 96,4 m2, oraz zjazdy – 33,2m2,

 

47.290,57

(III etap)

 

110.951,29

(IV etap)

 

Modernizacja wjazdu z ul. Piłsudskiego

Przebudowa wjazdu z drogi powiatowej (ul. Piłsudskiego) na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej o pow. 100,7 m2, szer. 5 m, dł. 18 mb, ułożenie opaski chodnikowej z płytek i krawężnika.

 

 

17.442,47

 

Budowa kanalizacji sanitarnej od kanału K-1-1, ul. Rataja do ZSZ Nr 1 w Bychawie przy ul. Reymonta

Opracowano projekt budowlany, zakładający budowę kanalizacji małośrednicowej o dł. 1.382 mb wraz z 5 przykanalikami o dł. 225,5 mb i uzyskano pozwolenie.

Budowa kolektora sanitarnego

Długość sieci kanalizacji z przyłączami – 1 601,5 m.

 

 

271.474,12

w tym

z budżetu gminy

23.557,60

 

Odbudowa ul. Podwale

Opracowano projekt budowlany na przebudowę drogi.

Opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenia na budowę

Złożono wniosek o dofinansowanie z działania 3.2 ZPORR. Planowany koszt całkowity: 289.991,76 w tym ZPORR – 216.438,87

budżet państwa -28.858,51

budżet gminy – 43.287,78

W dniu 14.12.2005 r. podpisano umowę z Wojewodą.

Realizacja inwestycji zaplanowana na 2006 r.

Dotychczas wydano

22.416,00

 

Remont chodnika przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Partyzantów

nawierzchnia z kostki cementowej – 420,15 m2

wymiana krawężników,

 

 

 

31.800,92

 

Remont chodnika, ul. Lubelska

nawierzchnia z kostki cementowej – 239 mb (375 m2)

nawierzchnia z kostki cementowej – 384 mb (588 m2)

 

budżet gminy:

3.974,00

(2003)

 

47.669,00

(2004)

 

Remont zatoki, ul Piłsudskiego

nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej –

277,75 m2

Na remonty chodników przy ul. Piłsudskiego gmina Bychawa przekazała niezbędny materiał (kostka, obrzeża, krawężniki)

 

10.000,00

(2003)

 

ul Mickiewicza

remont chodnika

 

 

48.063,00

 

ul. Piękna

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej –  616,8 m2

koszt- 45.458,15 zł

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej na odcinku 0,19 km, pow. 1060,7 m2 , koszt – 44.898,00

 

90.356,15

 

ul. Kościuszki

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej – 350,6 m2

Koszt 31.033,08 zł

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej na odcinku 0,096 km, pow. 626,17 m2 , koszt – 24.106,00 zł

 

55.139,08

 

Remont chodnika, ul. Ściegiennego

nawierzchnia z kostki cementowej – 110,0 m2

 

 

11.644,34

 

ul. Piłsudskiego

 

 

Wymiana krawężników

 

 

Remont chodnika ul. Prusa – ul. Ks. D. Maja

nawierzchnia z kostki cementowej – 39,0 m2

 

 

2.998,68

 

Remont chodnika, ul. Armii Krajowej (koło straży pożarnej)

 

nawierzchnia z kostki cementowej – 41,23 m2, obrzeża 10,5 mb, krawężniki 10,50 mb

 

 

2.949,63

 

Remont chodnika, ul. Armii Krajowej (przy przedszkolu)

nawierzchnia z kostki cementowej – 59,3 m2, obrzeża – 7mb

 

 

5.139,49

 

Remont chodnika przy UM, od strony ul Piłsudskiego Remont parkingu przy UM

nawierzchnia z kostki cementowej – 20,6 m2

wymiana krawężników – 85,2 mb

nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej z oznakowaniem

 

 

 

2.354,00

 

 

4.817,34


31.776,06

 

Remont budynków UM

przy ul. Piłsudskiego

przy ul. Prtyzantów

 

 

 

36.000,00

12.700,00

 

Remont kanału deszczowego, ul. Chopina

Wymiana kręgów na długości 10 mb.

 

 

6.912,47

 

Modernizacja ujęcia wody w Bychawie

.

Zaprojektowano i wprowadzono technologię uzdatniania wody, zainstalowano najnowocześniejszy system komputerowy, który prowadzi wizualizację procesów uzdatniania, wykonano prace remontowe

 

806.086,79

 

ul. Batorego

.

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej, pow. 462,79 m2

Koszt – 57.215,00

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej na odcinku 0,1368 km, pow. 815,95 m2,

koszt – 30.903,00 zł

 

88.118,00

 

ul. Dąbrowskiego

 

Remont chodnika – nawierzchnia z kostki cementowej pow. 341,5 m2 koszt – 32.778,00 zł

Remont jezdni – nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej na odcinku 0,1328 km, pow. 774,25 m2,

koszt – 34.077,00 zł

 

66.855,00

 

Remont ul Szkolnej

 

Ułożenie warstwy z masy asfaltowej – 293,7 m2, remont cząstkowy nawierzchni masą 2,2 tony

 

11.321,62

 

Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie miasta

 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową – 44,07 tony

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową

26.882,70

(2004)

 

26.068,00

(2005)

 

Rów odwadniający przy ul. Powstańców Warszawy

 

Wykopanie rowu o dł. 99 m oraz wykonanie przepustu z kręgów o dł. 4 m.

 

12.200,00

 

Park przy ul 11 listopada oraz Park w Podzamczu

rekonstrukcja źródeł w parku

uruchomienie oświetlenia (11 sztuk opraw parkowych)

Uruchomiono oświetlenie (pozostałe oprawy), prace z tym związane wykonali nieodpłatnie pracownicy Posterunku Energetycznego.

Prace porządkowe w obu parkach w ramach programu „Renowacja Starych Parków Lubelszczyzny”

 

12.664,00

2.682,00

 

Park przy ul Marsz. Piłsudskiego

Zakupiono oprawy parkowe (11 szt.) i uruchomiono oświetlenie. Prace związane z montażem i uruchomienie wykonali pracownicy Posterunku energetycznego w Bychawie.

 

 

2.463,00

 

Oświetlenie ulicy Rataja

 

Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę

 

3.750,00

 

Budowa ul. Grota Roweckiego

 

Wykonano podział geodezyjny

Wykupiono działkę od K.Kurleja – łączna kwota wydatków – 5.606,43

Ewentualny przyszły projekt powinien zawierać branże:

-sanitarną (kanalizacja deczowa) ok. 7.000,- zł

– drogową ok. 6.000,-zł

5.606,43

 

Budowa spięcia wodociągu – ul. Marsz. Piłsudskiego

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i 4.11.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę

Dotychczasowy koszt

4.129,00

 

 

 

Inwestycje na terenie sołectw

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 
 

2003

2004

2005

 

Modernizacja drogi Wola Gałęzowska

odcinek o dł. 250 mb

 

 

35.356,65

 

Modernizacja drogi w Podzamczu

odcinek o dł. 200 mb

odcinek o dł. 250 mb

Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji 300 mb drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wniosek nie uzyskał dofinansowania

64772,75

 

Budowa oświetlenia drogowego – Wola Gałęzowska (ciągu drogi wojewódzkiej nr 834)

Linia napowietrzna odł. 520 mb z 11 oprawami świetlnymi

 

 

41.382,76

 

Modernizacja drogi Łęczyca

 

odcinek o dł. 785 mb

Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji 0,5 km drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wniosek nie uzyskał dofinansowania

121.430,50

 

Remont drogi Osowa – Kol.

 

odcinek o dł. 750 mb

 

100.706,03

 

Remont drogi Zaraszów – Kol.

 

odcinek o dł. 500 mb + przepust Φ1500

odcinek o dł. 500 mb

152.310,44

 

Remont drogi St. Wieś Druga

 

odcinek o dł. 140 mb

 

22.938,38

 

Remont drogi Wola Duża

 

 

odcinek o dł. 570 mb

110.743,05

 

Dostawa materiałów drogowych na remonty dróg gminnych

1.7501 kruszywa drogowego 1.6501 mieszanki sortowanej

1 2151 kruszywa drogowego 1 215 t mieszanki sortowanej

1.375 t kruszywa drogowego 9001 mieszanki sortowanej

286.263,50

 

Udrożnienie koryta rzeki Gałęzówki

oczyszczono odcinek rzeki o dł. 6.050 mb

 

 

ok. 678.000,00

 

Grodzany

 

 

Remont chodnika –  nowa nawierzchnia z kostki cementowej

 

 

Droga powiatowa: Osmolice – Bychawka-Bychawa

 

dofinansowanie do projektu budowlanego

 

30.000,00

 

Drogi powiatowe: Gałęzów – Kowersk – Wola Duża – Osowa

 

 

dofinansowanie do prac remontowych

145.000,00

 

Droga powiatowa: Budowa chodnika w sołectwie Grodzany

 

 

dofinansowanie do zakupu materiałów drogowych

ok. 64.000,00

 

Przebudowa drogi Wandzin -Zadębie

 

opracowano projekt budowlany; zaprojektowano przebudowę nawierzchni na odcinku od ul. Lubelskiej do dr. Bychawa – Olszowiec oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 m na całej długości drogi

 

37.431,10

 

Droga wojewódzka Budowa chodnik w m. Stara Wieś

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i 28.08.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę chodnika (długość 1400 mb) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842

22.072,00

 

Modernizacja drogi w Starej Wsi Trzeciej (długość 05 km)

 

 

Zmodernizowano odcinek drogi o dł. 180 mb, szer. 3 m, ustawiono przepust Φ100 i ułożono nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej

42.888,00

 

Budowa sieci gazowych w m. Bychawka I, II, III

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i wystąpiono o pozwolenie na budowę

Ponownie złożono wiosek o pożyczkę do WFOŚiGW na 2006 r. (wnioskowana kwota pożyczki – 725.600,00 zł)

46.520,00

 

 

 

 

 

 

Inwestycje w oświacie

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 

 

 
 

2003

2004

2005

 

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
Nr 1 w Bychawie

Hala sportowa przy Gimnazjum i SP w Bychawie o pow. 90 m 2 i wymiarach
36m x 18m, wys. 8m. z zapleczem sanitarnym i galerią widokową.

 

 

2.315.822,60

 

Gimnazjum nr 1 w Bychawie

 

 

Dofinansowanie do prac związanych z przygotowaniem boiska szkolnego

Zakup komputera do księgowości

 

 

Remonty Szkoły Podstawowej w Bychawie

 remont kotłowni

 zakup wyposażenia do kuchni oraz stołówki

wymiana okien

 ułożenie kostki wokół budynku

remont wjazdu do szkoły, ul. Szkolna (ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej –

293, 77 m2)

W ramach środków budżetowych wykonano następujące prace:

wyłożono korytarz wykładziną antypoślizgową

zakupiono farby na malowanie sal lekcyjnych i korytarza szkolnego

zakupiono i wymieniono drzwi w świetlicy i bibliotece szkolnej

zakupiono multimedialny rzutnik pisma

1000 zł przeznaczono na budowę terenów zielonych

(2003 r.):

 136.098

 84.422

 70.500

 37.500

 

(2004 r.):

11.322,00

 

Przedszkole nr 1 w Bychawie

zakup nowego pieca c.o.

Remont chodnika przy przedszkolu, przekazano materiały: kostkę i obrzeża

 

13.800

(koszt zakupu pieca)

 

Autobus szkolny

 

Otrzymano nowy autobus szkolny zgodnie z umową zawartą z MENiS

 

 

 

Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Bychawce

na kwotę: 49.244,00

na kwotę: 24.880,00

 

74.124,00

 

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

 

Wymiana okien w budynku na kwotę: 79.976,00

Dostawa, montaż, i uruchomienie pracowni komputerowej

Montaż alarmu w pracowni komputerowej

Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pracowni komputerowej

Drobne remonty: malowanie drzwi do klas, odnowienie pomieszczenia dla palaczy, naprawa uszkodzonych rynien

2004 r.:

79.976,00

 

Szkoła Podstawowej w Zaraszowie

 

Wymiana okien w budynku

na kwotę: 9.707,00

Pomalowano prawie wszystkie pomieszczenia. Koszt zakupu farb i materiałów wyniósł około 700 zł. Zabezpieczono również dach na komórkach przed przeciekaniem kładąc papę – koszt 300 zł. Pomalowane zostały również otwory okienne i drzwiowe w komórkach na opał

9.707,00

 

 

 

 

 

Inne inwestycje ważne dla mieszkańców miasta i gminy

 

Nazwa zadania

Opis zadania – lata realizacji

Poniesione koszty (zł)

 
 

2003

2004

2005

 

Modernizacja (odbudowa) zalewu „Podzamcze”

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na prace remontowe.

Naprawiono i wzmocniono groblę czołową zbiornika palisadą drewnianą na dł. 190 mb.

Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego o dł. 55 m i szer. 1,80 m,

wykonanie palisady przeciwerozyjnej,

wykonanie drogi dojazdowej na groble, odmulenie zbiornika, wykonanie kładki na wyspę, remont rowu odpływowo-dopływowego, remont pomostów wędkarskich (nowe pomosty), kładka przez rzekę Gałęzówkę

Dojście nad zalew (od ul. Podwale) do kładki na rzece Gałęzówce utwardzone łytami żelbetowymi wyrównane masą asfaltową

7.975,27

(2003)

 

460.240,02

(całość inwestycji)

 

Modernizacja (przebudowa) stadionu sportowego wraz z budową parkingu

I etap

Utwardzono płytami typu MONO odcinek wzdłuż ul. Sportowej o pow. 606 m2 .Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu wraz z adaptacją przyległego odcinka ul. Sportowej.

Zlecono opracowanie projektu budowlanego na kompleksową modernizację stadionu. Termin zakończenia prac projektowych planowano na 15.03.2004 r.

I etap projektowy na przebudowę trybun sportowych wraz z zadaszeniem został już wówczas ukończony.

I etap

Wykonano roboty: rozbiórkowe, ziemne, betonowe, montażowe widowni, skarpę trybun montaż krzesełek.

Dł. trybun – 92 m,

Szer. – 7,88 m.

Ilość miejsc siedzących – 528

(6 sektorów po 88 krzesełek)

 

Dokonano remontu dróg w rejonie stadionu – naprawy bieżące i wyrównanie nawierzchni.

II etap

Złożono wniosek o dofinansowanie z działania 3.5.1 ZPORR (Przewidywany koszt całkowity: 2.281.035,31 zł w tym 1.595.193,65 z e środków ZPORR, 685.841,66 to środki własne). Wniosek odrzucono. W 2006 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR

 

I etap

41.985,35

(budowa parkingu)

 

535,50

(2003)

 

Wartość całej inwestycji –

269.066,05 w tym z budżetu gminy – 176.913,72

9.775,00

(remont dróg w rejonie stadionu)

 

Zakup i remonty wiat przystankowych

Zakupiono 14 szt. nowych wiat (szklanych) Wyremontowano 8 szt. starych

Zakupiono 5 szt. nowych wiat (szklanych)

 

69.570,72

 

Szpital Powiatowy w Bychawie

Gmina dofinansowała zakup karetki reanimacyjnej

Gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie projektu rozbudowy szpitala w Bychawie

 

90.000,00

(2003)

 

30.000,00

(2004)

 

Komisariat Policji w Bychawie

Gmina dofinansowała zakup samochodu dla Policji

Gmina dofinansowała zakup samochodu dla Policji

 

15.000,00

(2003)

 

7.000,00

(2004)

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie

 

 

Opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę.

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR i pożyczkę z NFOŚiGW

62.907,00

 

Uruchomienie oświetlenia, wymiana opraw żarówek

Wymiana opraw żarówek:

Bychawa (ul. Piłsudskiego, całe osiedle koło Szkoły Podstawowej, ul. Podwale, ul. Kopernika, ul. Sportowa, ul. Armii Krajowej)

Stara Wieś w okolicach Szkoły Podstawowej

Wola Gałęzowska koło Szkoły Podstawowej   i Domu Dziecka

Wymiana opraw i uruchomienie oświetlenia:

Gałęzów

Gałęzów Hektary

Gałęzów Pierwsza Kolonia

Gałęzów Druga Kolonia

Kosarzew Kolonia

Zaraszów

Kowersk I i II

Bychawka Druga

Bychawka C

Wincentówek II

Olszowiec Kolonia

Podzamcze

Zadębie

Wymieniono na terenie miasta i gminy ogółem 300 szt. lamp na ogólną wartość ok. 93.000,00 zł

 

 

Zakup pojemników i kontenerów na odpady

46 szt. kontenerów 20 szt. pojemników 20 szt. pojemników do segregacji odpadów

 

 

139.763,40