Inwestycje 2006

image_pdfimage_print

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku

wg Wydziału Gospodarki Przestrzenno-Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

 • Odbudowa ul. Podwale w Bychawie

  Image

  ul. Podwale

Inwestycja zapoczątkowana w 2003 r.

Całkowita wartość zadania: 293.115,94 zł

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ImageImage w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III. Otrzymany zwrot środków z programu: 13.174,50zł

Pozostałe kwoty do zwrotu: 179.042,04  – ZPORR, 25.628,87 – z budżetu państwa

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie

  Image

  oczyszczalnia ścieków – prace

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r., obecnie realizowana

Planowana całkowita wartość zadania: 5.160,940,33zł

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ImageImage w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Priorytet III. Otrzymany zwrot środków z programu: 41.180,18zł

Pozostałe kwoty do zwrotu: 3.500.627,27 ZPORR, 478.887,99 – budżet państwa

 • Modernizacja stadionu sportowego z budową parkingu

  Image

  stadion – nowe trybuny

Zadanie rozpoczęte w 2003 (II etap)

– budowa przyłącza wodociągowego

Wartość zadania: 32.621 zł

– wykonanie zadaszenia trybun

Przewidywany termin zakończenia zadania: listopad 2006 r.

Planowana całkowita wartość zadania: 410.043,52zł

 • Budowa sieci gazowych w Bychawce Pierwszej, Drugiej i Trzeciej

  Image

  sieć gazowa – prace

Inwestycja rozpoczęte w 2005 r.,

Zaplanowany termin zakończenia zamówienia podstawowego obejmującego (96 przyłączy) 25 październik 2006 r, termin zakończenia zadania w związku z robotami  uzupełniającymi to 30 listopada 2006 r.

Docelowo zadanie obejmować będzie budowę 115 przyłączy gazowych.

Planowana wartość zadania: 541.753,51 zł, bez robot uzupełniających.

Kwota robót uzupełniających: 63.207,62 zł.

Kwota dokonanych wpłat przez mieszkańców: 122.500 zł.

 • Budowa chodnika w Starej Wsi Drugiej

  Image

  nowy chodnik

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r.

Zadanie w trakcie realizacji, wg informacji z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie termin zakończenia robót ustalony był na 24 październik 2006 r.

Wartość robót budowlanych wynosi: 98.961,73 zł

 • Modernizacja drogi w Łęczycy

III etap odcinek o długości 240 mb, IV etap odcinek o długości 75 mb

Planowana całkowita wartość zadania: 132.694,31 zł

Uzyskano dofinansowania z środków FOGR w kwotach: 40.000 zł i 30.000 zł

 • Modernizacja drogi w Podzamczu

Odcinek o długości 300 m, zadanie wykonano i zgłoszono do odbioru

Planowana całkowita wartość zadania: 41.286,48 zł

 • Modernizacja drogi w Woli Gałęzowskiej

Opracowano dokumentację na odcinek o długości 220 mb

Poniesione koszty: 3.151,50 zł

 • Budowa ul. Gen. G. Roweckiego w Bychawie

Wykonanie projektu rozpoczęte w 2004 r.

Planowany koszt projektu: 24.771,63 zł (łącznie z kosztami za wykup gruntów)

 • Budowa spięcia wodociągu przy ul. Piłsudskiego w Bychawie

Rozpoczęte w 2005 r., zadanie zakończono

Całkowita wartość zadania: 24.420,55 zł

 • Budowa oświetlenia przy ul. Rataja w Bychawie

Rozpoczęte w 2004 r., zadanie zakończono i przystąpiono do użytkowania

Całkowita wartość zadania: 70.519,83 zł

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Bychawie

Zawarto umowę z projektantem, zaplanowany termin zakończenia 15 grudzień 2006 r.

Planowane koszty projektu: 21.228,- zł

Złożono wniosek o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Lublinie w wysokości: 260.000 zł na realizację zadania w 2007 r.

 • Remont drogi Osowa Kolonia – etap II

Odcinek o długości 200 m, zadanie zakończone

Całkowita wartość zadania: 75.392,05 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA (tzw. powodziowe) w wysokości: 59.425 zł

 • Remont drogi Osowa Kolonia – etap III

Odcinek o długości 100 m, zadanie zakończone

Całkowita wartość zadania: 55.954,70 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA (tzw. powodziowe) w wysokości: 43.248 zł

 • Remont drogi Wola Duża – etap III

odcinek o długości 200 m, zadanie zakończone

Całkowita wartość zadania: 53.888,98 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA (tzw. powodziowe) w wysokości: 40.575 zł

 • Odbudowa sieci wodociągowej w Bychawie przy ul. 11-go Listopada, Lubelskiej i Mickiewicza

Całkowita wartość zadania: 71.940,84 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA (tzw. powodziowe) w wysokości: 56.752 zł

 • Remont kapliczki Św. Jana Nepomucena w Podzamczu

  Image

  odnowiona kapliczka

Planowana wartość zadania: 19.764,81 zł (umowy na roboty budowlane i nadzory: inwestorski, konserwatorski)

 • Remont budynku mieszkalnego ul. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

  Image

  ul. Ks. A. Kwiatkowskiego

Planowana wartość zadania: 27.000 zł

 • Projekt przebudowy pomieszczeń szkoły w Osowie na lokale socjalne

W dniu 11 września 2006 r. zawarto umowę z projektantem, zaplanowany termin zakończenia 20 listopad 2006 r.

Planowane koszty projektu: 18.056 zł.

 • Projekt remontu drogi Skawinek – Wola Duża

Obszar objęty opracowaniem obejmować będzie odcinek drogi o długości ok. 1,3 km,

wpłynęła oferta geodety na opracowanie mapy do projektowania

 • Zakup pojemników na odpady stałe

Planowane koszt zakupu: 31.750 zł

Złożono wniosek o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Lublinie w wysokości: 31.750 zł