IV sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 29 stycznia (wtorek) 2019 r.

[WAŻNE] Nowe stawki to 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane i 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane.


Obrady otworzył przewodniczący Grzegorz Szacoń. Na wstępie gratulacje złożono nowo i ponownie wybranym sołtysom. Następnie przyszedł czas na zgłaszanie interpelacji – w punkcie tym poruszono kwestię budowy Centrum Kultury Wiejskiej w Woli Gałęzowskiej. Po sprawozdaniu burmistrza Bychawy z jego działalności między ostatnią a dzisiejszą sesją zebrani wysłuchali raportu z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie obrad radni debatowali również m.in. nad: Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii; wielkością i terminem wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach; obciążeniem służebnością przesyłu niektórych nieruchomości leżących na terenie naszej gminy; wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bychawa; ustanowieniem wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2019-2023; zasadami tyczącymi się wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; zmianami w Statucie Gminy Bychawa; wieloletnią prognozą finansową oraz budżetem Gminy Bychawa na 2019 rok. Jednak najwięcej emocji wzbudziła kwestia wyboru metody ustalenia oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki to 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane i 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane.

fragment sesji związany z nowymi stawkami za odpady

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.


Informuję, że IV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (wtorek) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  b) uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedziba w Bełżycach na rok 2019,
  c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105 położona w miejscowości Gałęzów-Kolonia Pierwsza – w obrębie nr 7 – Gałęzów-Kolonia Pierwsza, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1, 3/5 i 4/3 położonych w miejscowości Gałęzów-Kolonia Druga – w obrębie nr 8 – Gałęzów-Kolonia Druga gmina Bychawa oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470 położona w miejscowości Stara Wieś Trzecia – w obrębie – nr 24 – Stara Wieś Trzecia – w obrębie – nr 24 – Stara Wieś Trzecia gmina Bychawa.
  d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bychawa,
  e) ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  g) zmian w Statucie Gminy Bychawa,
  h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  i) wieloletniej prognozy finansowej,
  j) uchwały budżetowej na rok 2019.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń