Jak wypełnić PIT 2009? Zapraszamy w piątek na bezpłatne porady pracownika Urzędu Skarbowego.

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza mieszkańców na bezpłatne konsultacje z zakresu zagadnień podatku dochodowego (rozliczeń rocznych PIT),

które odbędą się 9 kwietnia (piątek) 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 22 w godz. 9.00-13.00.

Porad będzie udzielał inspektor Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. 

Przypominamy, że termin złożenia zeznania rocznego upływa z dniem 30 kwietnia 2010 r.
Zeznanie można złożyć bezpośrednio w  urzędzie skarbowym, przesłać listem poleconym (za datę złożenia zeznania nadesłanego do urzędu skarbowego pocztą uważa się datę stempla pocztowego),w formie elektronicznej.
E-deklaracje to najprostsza droga do złożenia własnego zeznania za 2009 r. Od dnia 1 stycznia 2010 r. można złożyć przez internet (bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Interaktywny formularz za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

Więcej informacji na temat obowiązujących w 2010 roku ulg i odliczeń:…

Najczęściej zadawane pytania:

Miejsce złożenia zeznania rocznego:
Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP – składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego wg miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków.
Jak skorzystać z ulgi na internet:

Ulga za Internet:

W rozliczeniu za 2009 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak też przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z ulgi na Internet pod warunkiem, że sieć ta użytkowana jest w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga ta podlega odliczeniu od dochodu. Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi na Internet, mają obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków fakturami VAT. W przypadku gdy umowy zawierane są z obojgiem małżonków, pozwala to na odliczenie ulgi przez każdego z nich do wysokości przysługującego im limitu, pod warunkiem że ponieśli oni wydatki w tej wysokości.
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi na Internet, muszą pamiętać o obowiązującym limicie. Wynosi on 760 zł.  W związku z tym, nawet jeżeli podatnik w 2009 r. poniósł wydatki na korzystanie z sieci Internet w wyższej wysokości, nie będzie mógł ich odliczyć w pełnej wysokości.

Jak odliczyć ulgę na dzieci:
 
W rozliczeniu za 2009 r. ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko:
• małoletnie,
• bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• uczące się w szkole, do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów – opodatkowanych według skali lub podatkiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 30b updof – przekraczających kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Odliczenie przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
W rozliczeniu za 2009 r. obowiązuje regulacja, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę. Za każdy taki miesiąc kalendarzowy podatnik może odliczyć od podatku 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 92,67 zł. Przy wychowywaniu dziecka przez pełny rok podatnik będzie mógł odliczyć od podatku w rozliczeniu za 2009 r. kwotę 1112,04 zł na każde dziecko.
Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2) wstąpiło w związek małżeński.
W rozliczeniu za 2009 r. zwiększyły się również obowiązki formalne związane z rozliczeniem ulgi, ponieważ dokonując odliczenia, w zeznaniu rocznym należy podać liczbę dzieci, ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka,
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Odliczenie dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka jest wykonywana władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu.

Ulga rehabilitacyjna:
W zeznaniu podatkowym za rok 2009 możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9.120 zł.
Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę     szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczeniu podlegają wydatki na:
1.adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2.przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  
3.zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb     wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4.zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  
5.odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,  
6.odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-    opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7.opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie     przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.
8.utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
9.opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10.opłacenie tłumacza języka migowego,  
11.kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,  
12.leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13.odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit.a,
14.używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym     przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na    turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt. 6,        
c)  na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.
Wymienione wydatki podlegają odliczeniu od dochodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, w wysokości faktycznie poniesionej. Maksymalna kwota do odliczenia nie może przekroczyć  dochodu do opodatkowania.

Termin dyżuru – 09.04.2010 r., godz. 9ºº – 13ºº.
Sporządziła Maria Wójcik, tel. (81) 528 02 19