Jakie inwestycje zostaną sfinansowane w 2022 roku? Sprawdź czy obejmą twoją miejscowość, oglądając transmisję sesji Rady Miejskiej w Bychawie na żywo 24 listopada 2021 roku

Informuję, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 24 listopada (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na przejęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Bychawa, Gmina Bychawa,
  d) ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,
  e) szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  f) uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  g) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bychawy,
  h) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2022 rok,
  i) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  j) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 5. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2022 rok.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

Gdzie oglądać?

https://portal.posiedzenia.pl/BYCHAWA? – transmisja na żywo, wyniki głosowań