Jeśli Twoje dziecko urodziło się w 2007 roku – może pójść do szkoły jako sześciolatek

image_pdfimage_print

 we wrześniu 2013, lub za rok, jako siedmiolatek z rocznikiem dzieci młodszych.

 

Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją jako sześciolatki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki, czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po IIl klasie, w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do szkoły poszli jako siedmiolatki.

2013-01-03 ulotka 

Szanowni rodzice,

Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nad­chodzący rok szkolny jest więc ostatnim, w którym to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu sześciolet­nich dzieci do szkoły.

Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku czeka jed­no z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i rozwoju dziecka: rozważenie czy rozpocznie ono na­ukę w szkole jako sześciolatek, czy pozostanie na ko­lejny rok w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Chcę Państwu dostarczyć jak najwięcej informacji ułatwiających podjęcie decyzji, która będzie najko­rzystniejsza dla Waszego dziecka. W tym celu roz­poczęłam szeroką kampanię informacyjną, któ­rej szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www. men.gov.pl/mam6lat.

 

Sześciolatki uczą się już w ponad 90 proc. szkół pod­stawowych. Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez dzieci podjęło ponad 350 tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami lepsze wyniki niż ich siedmioletni koledzy.

Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kon­taktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną prze­wagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni takiej okazji. Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza opty­malne warunki rozwoju. Jeśli Państwa dziecko pój­dzie do szkoły już teraz, będzie miało znacznie ła­twiejszy start na późniejszych etapach edukacji.

Warto także podkreślić wpływ wcześniejszego roz­poczynania nauki w szkole na umiejętność czytania i pisania. W tym wieku ważna jest ciągłość i stabilność metod uczenia się. Jak alarmują eksperci, dotychcza­sowy system, w którym dzieci rozpoczynające na­ukę pisania i czytania w przedszkolu, po roku mu­siały gwałtownie przestawić się na metody pracy in­nego nauczyciela, może być przyczyną późniejszych niepowodzeń edukacyjnych.

To właśnie zapewnienie dziecku płynności uczenia się czytania i pisania było jedną z najważniejszych prze­słanek wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego.

 

Szanowni Państwo,

jeżeli Wasze dziecko dobrze radzi sobie w przedszko­lu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce iść do szkoły, dajcie mu Państwo szansę na szybszy rozwój. Z pełnym przekonaniem zachęcam Państwa do podjęcia przez Wasze dziecko nauki w szkole w wieku sześciu lat, szczególnie w przypadku, gdy obcho­dzi szóste urodziny przed wrześniem 2013 roku. Pozwólcie Waszemu dziec­ku pójść o krok dalej…

 

Krystyna Szumilas

minister edukacji narodowej