Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 stycznia  2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Zorganizowanie obozu profilaktycznego na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  w okresie od 01.02.2012 r. do 07.02.2012 r.
Zgodnie  z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) Burmistrz Bychawy  zamierza zlecić w/w organizacji  realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez w/wymieniony podmiot spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy  stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 31.01.2012 r. do godz.15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie (Punkt Obsługi Interesanta). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie.

Bychawa, 2012-01-24

Burmistrz Bychawy
 w/z Marta Wołoszyn
 Zastępca Burmistrza