Komisje Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2020

image_pdfimage_print

Komisja do spraw oświaty – 25 listopada 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 25 listopada 2020 r. (środa) godz. 11.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bychawa na lata 2020-2023,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 25 listopada 2020 r. (środa) godz 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa
 3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bychawa na lata 2020-2023,
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 25 listopada 2020 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
 3. wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2021,
 4. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 7. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2021 r.,
 8. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bychawa,
 9. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bychawa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 11. Sprawy bieżące.