Konkurs Interpretacji Teatralnej powstał z myślą o prezentacji zdolności interpretatorskich i aktorskich dzieci i młodzieży w pracy z tekstami z dorobku polskich pisarzy

image_pdfimage_print

REGULAMIN

Konkurs „Moja Teatralna Interpretacja” 

Konkurs Interpretacji Teatralnej powstał z myślą o prezentacji zdolności interpretatorskich i aktorskich dzieci i młodzieży, doskonaleniu ich warsztatu  oraz popularyzacji form teatralnych w pracy z tekstami kultury. Zachęcamy do skorzystania z dorobku polskich pisarzy!

1. Organizatorzy Konkursu:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

Piotrowice 94 a, 23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie

Tel. 81 56 28 074, adres e-mail: ckip.piotrowice@gmail.com

www.ckip-piotrowice.eu

www.facebook.com/ckip.piotrowice

2. Cele:

– doskonalenie warsztatu aktorskiego uczniów

– rozwijanie zainteresowania literaturą polską

– promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego

– prezentacja talentów artystycznych dzieci i młodzieży

– upowszechnianie kultury żywego słowa

– twórcza wymiana doświadczeń między uczniami

3. Regulamin

Uczestnicy:

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków kultury z terenu Powiatu Lubelskiego.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

 I kat. – Klasy przedszkolne i klasy „0”

II kat. – kl. I – III

III kat. – kl. IV – VIII 

4. Prezentacje konkursowe:

– uczestnik przygotowuje jednoosobową prezentację teatralną z twórczości polskich pisarzy.

– w repertuarze mogą znaleźć się interpretacje teatralne wierszy, fragmentów prozy, dramatów lub innych tekstów kultury poddanych adaptacji teatralnej i zabiegom inscenizacyjnym (np.: teksty autorskie, scenariusze teatralne, inne teksty kultury)

– dozwolone techniki teatralne: dowolne (gra aktorska, elementy scenograficzne, kostium, charakteryzacja, ruch sceniczny, muzyka). W przygotowaniu interpretacji należy zwrócić uwagę na wykorzystanie przede wszystkich aktorskich środków wyrazu!

Należy zarejestrować wykonanie i przesłać film na adres organizatora. Technika nagrania filmu dowolna.

 – czas trwania prezentacji: nie powinien przekraczać 5 minut (dla kat. I-II) oraz 8 minut (dla kat. III)! 

5. Jury konkursu i kryteria oceny:

Organizator powołuje niezależne Jury Konkursu, które dokona oceny prezentacji.

Ocena prezentacji obejmuje:

a) interpretację aktorską

b) spójność prezentacji

c) wartość artystyczną zastosowanych środków wyrazu

d) dobór repertuaru

e) kulturę słowa

f) kreatywność

Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt Jury jest niepodważalny.

6. Zgłoszenia

Uczestnicy zobowiązani są do przesłania kart zgłoszeń oraz zarejestrowanych prezentacji-mailem, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r. W przypadku dużego pliku prezentację należy udostępnić za pomocą dostępnych dysków wirtualnych (np. wetransfer) Zgłoszenia, które dotrą do organizatora po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Podobnie dyskwalifikuje brak podpisu uczestnika/opiekuna prawnego na karcie zgłoszeń. Adres: Centrum Kultury  i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, Piotrowice 94 a, 23- 107 Strzyżewice. Adres e-mail: ckip.piotrowice@gmail.com, te. (81) 56 28 074

7. Postanowienia końcowe.

– Informacja o wynikach Konkursu oraz wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców wraz z prezentacjami w zakładce poświęconej konkursowi na www.ckip-piotrowice.eu oraz możliwości udostępniania na portalach społecznościach  z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.

Przewidywane ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 grudnia 2020r na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym organizatora

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych,

– Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia ilości nagród w poszczególnych kategoriach,

– Udział w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prezentacji. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o swoich pracach do celów związanych z Konkursem,

– Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu można uzyskać mailowo, za pomocą fanpage’u fb i pod numerem telefonu (81) 56 28 074,

– Karta zgłoszenia  oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.ckip-piotrowice.eu

– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

– W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki: