Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1.    Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie realizacji zadania w 2011 roku: 77 000 zł, jako dotacja na dofinansowanie zadania.
Publiczne środki finansowe przyznane będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów: szkoleń – wynagrodzenia kadry instruktorskiej i trenerskiej, wyjazdów na zawody (delegacje zbiorowe, transport), zakupu sprzętu sportowego, utrzymania obiektów (płyty boiska, szatni i innych), wynajmu obiektów do prowadzenia zajęć, opłaty sędziów sportowych, zakupu środków opatrunkowych, higieny osobistej i środków czystości, badań lekarskich i ubezpieczeń NNW (uczestników zajęć i zawodów), opłat związanych z udziałem zawodników w rozgrywkach ligowych.
Warunki realizacji zadania:
a)    zorganizowanie treningów sportowych dla młodzieży
w sekcjach piłki nożnej – treningi dla 4 drużyn zawodników 3 razy w tygodniu
w sekcji piłki siatkowej – trening dla 1 drużyny zawodników 2 razy w tygodniu
b)    spotkania treningowe drużyn – sparingi
w sekcji piłki nożnej – co najmniej 10 meczy
w sekcji piłki siatkowej – co najmniej 5 meczy
c)    udział w rozgrywkach sportowych wg obowiązującej tabeli proponowanej ligi i terminarza rozgrywek
d)    zorganizowanie turnieju drużyn piłkarskich z terenu gminy z udziałem co najmniej czterech drużyn.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010 roku: 77 000 zł.

2. Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów oraz organizacja zawodów sportowych i rozgrywek.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2011 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 roku: 4 200 zł, jako dotacja na sfinansowanie zadania.
Publiczne środki finansowe przyznane na realizację zadania, będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów: szkoleń – wynagrodzenia kadry instruktorskiej i trenerskiej, wyjazdów na zawody (delegacje zbiorowe, transport), zakupu sprzętu sportowego, wynajmu obiektów  do prowadzenia zajęć, opłaty sędziów sportowych, zakupu nagród, pucharów i dyplomów.
Warunki realizacji zadania:
a)    zorganizowanie co najmniej 150 godzin zajęć sportowych, w co najmniej dwóch sekcjach gier sportowych (do wyboru dyscyplina sportowa)
b)    organizacja gminnych rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych w wybranej dyscyplinie sportowej dla „dzikich drużyn” z tereny gminy Bychawa o Puchar Burmistrza Bychawy.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku: 4 200 zł.

II ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Warunkiem uzyskania dotacji jest przystąpienie do konkursu i złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU Nr 264 poz. 2207).
2.Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresach powyżej wymienionych działań na terenie gminy Bychawa.
3. Ze zgłoszonych ofert na realizację zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze w trybie otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

III TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: pełna nazwa zadania zgodna z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa, nazwa podmiotu składającego ofertę w terminie do 31.01.2011 r. do godz.15.15 w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

IV TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1.Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 2.02.2011 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim w Bychawie pokój nr 17. Konkurs ma charakter jawny. Otwarcia i oceny ofert oraz złożenia propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Bychawy, ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Bychawy. Członkowie komisji konkursowej przyznają ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali 0:10.
2. Kryteria wyboru oferty:
– ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
– zadeklarowana jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający ofertę zamierza realizować zadanie,
– ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadań w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
– zadeklarowany udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych z innych źródeł (w przypadku wspierania zadań) oraz wysokość dotacji z budżetu gminy, która jest przeznaczona na realizację zadań.
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie pod numerem telefonu (0-81) 56-60-144.

Burmistrz Bychawy
/-/ Janusz Urban