Konkurs „sport” – wyniki konkursu ofert

Wyniki 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 r.
 
 
W dniach18-20.03.2013 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Bychawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 r.
 
Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymali:
1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 79 000,00 zł 
Zadanie: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych”
 
2. Klub Sportowy „STARKA” 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 5 500,00 zł
Zadanie: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych”
 
3. Uczniowski Klub Sportowy „PODKOWA”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 3000,00 zł.
Zadanie: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych”
 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 2500,00 zł.
Zadanie: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych”
  
Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymienione oferty otrzymały w ocenie merytorycznej 5 i powyżej 5 pkt. i w związku z  powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
  
/-/ Jolanta Cajzer
 Przewodnicząca
Komisji Konkursowej
 
Bychawa, 20.03 2013 r.
 
plik źródłowy