KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Burmistrz Bychawy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05.08.2022 r. do dnia 09.09.2022 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 • Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.bychawa.pl lub dostępnego w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w następujący sposób:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, poprzez złożenie ich w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 10,
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • Elektronicznie w następujący sposób:
  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem: //forms.gle/ySR83E8vmL2Bob7X6
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Bychawie mwnvu68515/Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@bychawa.pl

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Gminy Bychawa.

formularz elektroniczny do zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030: https://forms.gle/ySR83E8vmL2Bob7X6

formularz elektroniczny – karta przedsięwzięć: https://forms.gle/qi1Gp6XT2RoVVURXA

Załączniki: