LGD – nabór wniosków

image_pdfimage_print

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 3 200 000,00zł);
1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                   
od 12 lipca do 27 lipca 2010 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.
4/Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
– na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,
5/Kryteria wyboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl tj.:
– Projekt służy jak największej liczbie mieszkańców;
– Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych LSR;
– Wykorzystanie lokalnych zasobów;
– Powiązanie z innymi projektami – kompleksowość projektu.
6/Ponadto do wniosku należy dołączyć:  
– Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Wzór wyżej wymienionego oświadczenia zamieszczony jest  na stronie internetowej http://krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”