LGD – pierwsze wnioski o dofinansowanie

Image LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU GMIN POWIATU LUBELSKIEGO „Kraina wokół Lublina”
Informuje o I naborze wniosków w 2009 roku o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1.Małe projekty
(limit dostępnych środków – 391 000,00zł);
2.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków – 500 000,00zł);
3.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków -150 000,00zł);
4.Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków – 800 000,00zł);

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy::
od 20 października 2009 r. do 18 listopada 2009 r. 2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
4/ Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
– w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,
– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
– na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”,

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego można otrzymać bezpłatnie w Biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Karłowicza 4/100, 20-027 Lublin, tel. 081 532 30 65, e-mail:biuro@krainawokollublina.pl


W związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnych, które odbędą się:

w dniu 13 października o godz. 10:00 w Lublinie
(Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9 – sala konferencyjna)

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, instytucji kultury dla których organizatorem jest gmina, fundacji, stowarzyszeń, kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych zainteresowanych informacjami o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD w ramach pomocy w podejściu Leader w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Program spotkania:
1.Omówienie szczegółowe zasad przyznawania płatności (rodzaje beneficjentów, typy projektów podlegające dofinansowaniu, koszty kwalifikowane operacji).
2.Zasady wypełniania formularza wniosku i załączników.
3.Procedura naboru i oceny wniosków.
4.Przebieg procesu oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Kraina wokół Lublina”
5.Dyskusja

W trakcie spotkania będzie także możliwość uzyskania informacji o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmują pracownicy Biura LGD pod nr tel. 081 532 30 65