Istnieje możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem z PROW. Urząd przyjmuje deklaracje do 31 października

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2017-2018. Realizacja jego będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37% kosztów kwalifikowanych. Koszt jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę wraz z dokumentacją projektową to ok. 8000 zł – 9000 zł (plus podatek VAT), w takim przypadku wkład własny mieszkańców wynosiłby ok. 3200 zł (plus podatek VAT). Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Bychawa.

 

Projektem mogą zostać objęci mieszkańcy sołectw gminy Bychawa z wyjątkiem: Bychawki Trzeciej-Kolonii, Podzamcza, Łęczycy, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej, Gałęzowa-Kolonii Drugiej, Kowerska, Józwowa, Woli Gałęzowskiej-Kolonii, Starej Wsi Pierwszej, Zaraszowa-Kolonii, Woli Dużej-Kolonii, Osowy-Kolonii, Olszowca-Kolonii, tj. sołectw na terenie których brak jest zaewidencjonowanych cieków wodnych oraz miasta Bychawa, które ze względu na posiadaną liczbę mieszkańców nie może być objęte dofinansowaniem z programu PROW. 

 

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie i złożenie załączonej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 31 października 2016 r. w godz. pracy Urzędu w pok. nr 8 lub 10. Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Gminy Bychawa (www.bychawa.pl) oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.

 

Do pobrania:

Deklaracja do druku (PDF)