Można składać projekty do LGD

image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną 

Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

Małe projekty
(limit dostępnych środków – 1 000 000,00 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania
„Kraina wokół Lublina” pod nazwą:
1. Szlaki i obiekty turystyczne
2. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
3. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
4. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki
5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
6. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
7. Place zabaw
8. Budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów w celu przystosowania do
organizacji zawodów sportowo-pożarniczych
9. Zielone strefy:
– budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem technologii
uwzględniających odnawialne źródła energii
– budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem rozwiązań
prośrodowiskowych
10. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego
11. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z
uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

 

Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków- 1 810 000,00 zł)

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków- 1 300 000,00 zł)
Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania
„Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 

Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności
gospodarczej) z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności
gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków- 350 000,00 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania
„Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 

Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności
gospodarczej) z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
– budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności
gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5,
tel. 81 532 30 65
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.
4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji
przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów
Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”
przy ul. Narutowicza 37/5,
– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
www.prow.lubelskie.pl
– na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl
w zakładce „Nabór wniosków”,
– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy
działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”
określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej
www.krainawokollublina.pl .
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają
minimalną liczbę punktów:
-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.
-dla „małych projektów”4 pkt.
-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.
-dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt.

 

 2013-04-02 LGD nabor wnioskow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013