Można składać wnioski o pozyskanie funduszy unijnych

image_pdfimage_print

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Małe projekty (limit dostępnych środków – 400 000,00 zł)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków- 1 061 602,00 zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków- 1 500 000,00 zł)
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków- 890 000,00 zł)

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 16 lutego do 2 marca 2011 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.
4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
– na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”,
5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .
6/Ponadto do wniosku należy dołączyć :
– Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” odpowiednio dla poszczególnych działań.
Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej http://krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”
7/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.
-dla „małych projektów”4 pkt.
-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.
-dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013