Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. można złożyć w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

image_pdfimage_print

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej na 2023 r. w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. może złożyć:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku ubiegania się o zwrot podatku na użytki rolne i bydło przez producentów rolnych składających wniosek po raz pierwszy lub w ramach niewykorzystanego limitu z I półrocza.
  Do wniosku o zwrot podatku dołącza się :
  • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego (dot. osób składających wniosek o zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. po raz pierwszy),
  • umowy dzierżawy (lub ich kopie) – w przypadku ubiegania się przez dzierżawcę o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni – w przypadku ubiegania się o zwrot podatku na wyżej wymienione zwierzęta.
  Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
  • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń, owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
  • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. ustala się jako sumę:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych oraz
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła oraz
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń oraz
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec oraz
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz oraz
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na II nabór wniosków w odniesieniu do użytków rolnych i bydła oraz limitu w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni wynosi 1,46 zł. W 2023 r. producent rolny otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego w w/w okresie oleju.
Stawka zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

Pieniądze będą wypłacane w terminie do 31 października 2023 r., przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bychawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 17.

Załączniki: