Nabór członków do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku.

 

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach w 2015 roku realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  1. 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.

4. Zgłoszenia na załączonym formularzu należy nadsyłać w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. na adres: Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena ofert pod względem formalnym.

2. Ocena ofert pod względem merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

3. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.

4. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

1. Burmistrz Bychawy wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach w konkretnych terminach.

2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Bychawy w formie zarządzenia.

 

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

 

Formularz zgłoszenia kandydata